חפש בבלוג זה

יום שלישי, 24 במאי 2016

בְּכָל דְּרָכֶיךָ דָעֵהוּ וְהוּא יְיַשֵּׁר אֹרְחֹתֶיךָ.

בחומש בראשית מסופר על הפרידה של אברהם אבינו מלוט, אנו לומדים בהתחלה על מריבה בין רועי אברהם ורועי לוט ופרש"י "לפי שהיו רועיו של לוט רשעים ומרעים בהמתם בשדות אחרים ורועי אברם מוכיחים אותם על הגזל והם אומרים נתנה הארץ לאברם ולו אין יורש ולוט יורשו ואין זה גזל והכתוב אומר והכנעני והפרזי אז יושב בארץ ולא זכה בה אברם עדיין" (בראשית יג,ז), והנה בפרידה של לוט מאברהם אבינו נאמר ברש"י "ומדרש אגדה הסיע עצמו מקדמונו של עולם אמר אי אפשי לא באברם ולא באלקיו" (בראשית יג,יא), כלומר שלוט נפרד גם מאברהם וגם מהקב"ה. נמצא אפוא שעד לפרידה לוט רצה בקב"ה ואדרבה הוא ראה בהבטחת הקב"ה את ארץ כנען לאברהם הזדמנות עבורו, אולם ברגע שהוא הבין שאלוקיו של אברהם שונא גזל ואין בידו ליהנות עדיין מההבטחה הוא החליט לנטוש אותו.
התיאור הזה, נראה לי ממשי לחלוטין בימינו אלו כלפי רבים וטובים במחננו, ואני מבקש לטכס עצה בנידון. רבים מבנינו מתחנכים שהקב"ה רוצה שנעסוק אך ורק בתורה, שנחיה בעוני, שנשנא את החילונים, שנריב עם מי שאיננו בעל "דעת תורה", שנתנגד לציונות, שנמנע מלימודים אקדמיים, שנתנתק מהוויות העולם, שלא נגלוש באינטרנט, שלא נלמד את ילדינו אנגלית ועוד כיו"ב. אולם גם כשהאדם מסיבות כאלו ואחרות רוצה לנהוג אחרת, לעבוד, לחיות ברווחה, לאהוב את כלל ישראל, לחיות בשלום עם בעלי דעות שונות, לאהוב את המדינה, ללמוד באוניברסיטה, להיות מעורה בנעשה בעולם, להשתמש באינטרנט, לדעת אנגלית ועוד כהנה וכהנה, הוא ממשיך לחשוב שזה איננו רצון ה'. התוצאה של המציאות הזו היא, שהאדם אומר לעצמו כמו לוט "אי אפשי לא בחרדיות ולא באלוקיה". אז הוא מתחיל אט אט (או מהר מהר) לרדת ביראת שמיים בכל המובנים, באי הקפדה על הלכות שונות, בחוסר זהירות בענייני צניעות וכן על זה הדרך. כאן אנו נפסדים פעמיים, גם שהאדם יורד ביראת שמיים, וגם שהדבר מהווה הוכחה לאחרים שמעשים אלו כרוכים בירידה רוחנית.
הפתרון היחיד לבעיה זו הוא בעיניי בהבנה שיש לנו טעות בהבנת רצון ה', הקב"ה איננו חפץ שלא נעבוד, ולא שנחיה בעוני, ולא שנשנא את החילונים, ולא שנריב עם בעלי דעות שונות, ולא שנתנגד לציונות ולמדינה, ולא שנמנע מלימודים אקדמיים, ולא שנתנתק מהוויות העולם, ולא שנתנתק מהאינטרנט, ולא שנישאר ללא ידיעת אנגלית וכו'. הוא רוצה שנדע לבחון כל דבר לגופו בשיקול הדעת, שנהיה מודעים ליתרונות ולחסרונות ושנקבל בכל פעם את ההכרעה הנכונה באותו זמן ובאותו מקום. האדם עשוי להימנע מכל הדברים הנזכרים ולעבור את רצון ה' והוא יכול לעשות אותם ולקיים בכך את רצון ה'. אם הוא יוצא לעבוד בשביל לקיים את התחייבותו בכתובה, ומבקש להתפרנס בכבוד בשביל לגדל את ילדיו בבריאות הגוף והנפש, ולאהוב את כל הבריות על מנת לקרבן לתורה, וללמד את בניו אנגלית בשביל לקיים את חובת האב ללמד בנו אומנות וכן על זה הדרך, הרי שדווקא במעשים אלו הוא מתקרב לקב"ה ולא מתרחק ממנו, ועליו רק להתחזק בשל כך בתורה ויראת שמיים ולא להיחלש חלילה.
זוהי בעיניי המשימה החשובה ביותר שלנו, לקיים "ויגבה ליבו בדרכי השם", ולדעת ולהזכיר לעצמנו כל העת שאנו עושים את רצון השם במעשינו ולא להפך. עלינו לדעת שגם הקמת קבוצת פייסבוק איננה בהכרח חולשה ועצת היצר, אלא היא עשויה להיות דווקא דרך לעבוד את ה' בחיי המעשה ע"י הקמת בית מדרש וירטואלי. אם אב ואם ששולחים לישיבה תיכונית יחשבו שהם מהדרים במצוות חינוך הבן ולא נחלשים בה, הם ידעו שהם עובדי ה' באמת.
אני מתכוון לדברים במלוא מובן המילה ולא מן השפה ולחוץ. ואני משוכנע שזו המשימה המרכזית שלנו, לא להיות עסוקים בהתנצלות לא כלפי עצמנו ולא כלפי חוץ, רק אז נוכל בעז"ה לסלול דרך לרבים למען דרך של תורה עם דרך ארץ שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם.
זו הסיבה שאני כותב כל הזמן שיש לנו צורך בתלמידי חכמים, לא בשביל להשתרר חלילה על ראשי עם קודש, אלא על מנת שינסחו בשפתה של תורה את ההסתכלות התורנית האמתית על משימות החיים על פי התורה.
"אמירה תורנית לחרדיות המתחדשת" זו בעיניי הגדרת המשימה הגדולה שלפנינו.

יום ראשון, 22 במאי 2016

אזעקת אמת

בעקבות כתב האישום נגד הרב החרדי החשוד במעשי אונס, אני מבקש להציג את נקודת הראות שלי בפרשה.
העובדה שיש אנשים רעים וחטאים מאוד לשמים ולבריות, אין בה לצערנו הרב שום חידוש. תמיד היו ותמיד יהיו כאלו אנשים, אנו מקווים שמספרם יהיה מועט ככל שניתן, אבל יודעים שלא ניתן למנוע זאת לחלוטין.
האתגר הגדול והחשוב ביותר הוא מנגנון התראה והגנה, שיפעל לחשוף את אותם אנשים רעים וחטאים. כולנו יודעים כמה חשובה מערכת לגילוי אש ועשן, או מערכת אזעקה בזמן גניבה ופריצה, או אזעקה בזמן מלחמה.
כשנמצא חלל באדמה ולא יודעים מי הרוצח, מביאים עגלה ערופה וזקני העיר אומרים "יָדֵינוּ לֹא שָׁפְכוּ אֶת הַדָּם הַזֶּה וְעֵינֵינוּ לֹא רָאוּ" (דברים כא,ז), רש"י שם מביא את דברי חז"ל "וכי עלתה על לב שזקני בית דין שופכי דמים הם אלא לא ראינוהו ופטרנוהו בלא מזונות ובלא לויה" כלומר שבי"ד לא חשודים חלילה ברצח, אבל הם צריכים לומר שהם לא הזניחו אותו ובשל כך הוא מת.
בפרשת פלגש בגבעה חז"ל בספר "תנא דבי אליהו" האשימו את חכמי ישראל שבאותו דור, בכך שלא דאגו ללמד תורה את כל עם ישראל, וכך היו מונעים הידרדרות מוסרית כה חמורה. וזה לשונם:
"שמא תאמר: אותם שבעים אלף שנהרגו בגבעת בנימין (פלגש בגבעה) מפני מה נהרגו? לפי שהיה להם לסנהדרי גדולה שהניח משה ויהושע ופנחס בן אלעזר עמהם, לילך ולקשור חבלים של ברזל במתניהם... ויחזרו בכל עיירות ישראל... וילמדו את כל ישראל דרך ארץ בשנה ובשתיים ובשלוש, עד שיתיישבו ישראל בארצם. כדי שיתגדל ויתקדש שמו של הקב"ה בעולמות כולם... לפיכך בגבעות בנימין שלא היו עוסקים בתורה ובדרך ארץ נתקבצו ויצאו למלחמה ונהרגו בהם שבעים אלף. ומי הרג כל אלה? הוי אומר: לא הרג אותם אלא הסנהדרי הגדולה שהניח משה ויהושע ופנחס בן אלעזר"
האם יש בקהילה החרדית מנגנונים שיתריעו בזמן אמת כנגד עושי עוול כה חמורים? האם יש נורות אדומות שיהבהבו ופעמוני אזעקה שיצפרו בקול מחריש אזניים בפני דברים כה איומים? הלואי שיכולנו לענות בתשובה חיובית חד משמעית על שאלות אלו.
ניתן להציע פעולות חינוכיות ותודעתיות רבות, במערכת החינוך החרדית, בכלי התקשורת החרדים, בכינוסים ציבוריים ובכינוסי בית, בספרות ילדים חרדית ובעוד אופנים, שתתן לציבור כולו את ההבנה בזהירות הנדרשת, בהתנהגות הנורמטיבית, בחובת הדיווח ובמסוכנות של אנשים כאלו וכיו"ב, ולצערי הרב לא רק שהדברים הללו לא נעשים אלא מתנגדים ומפריעים לאלו שמנסים לעשות אותם.
בשנים האחרונות, עסוקים רבותינו ואנשי המעש במחנינו במניעת אסונות רוחניים, במאבק ב"גזירת הגיוס", בכינוסים נגד "פגעי הטכנולוגיה", בקריאות קודש נגד לימודים אקדמיים. האם הסכנות מאנשי חטא ואוון בתוך המחנה, העושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס, קטנות יותר?
"ידינו לא שפכו את הדם הזה? ועינינו לא ראו?"

יום חמישי, 19 במאי 2016

עשה לך רב

למעלה מעשור אני מעורב באופנים שונים בתהליכים בקרב הדור הצעיר של הקהילה החרדית, ומנסה כמיטב יכולתי להבין את משמעותם ולסייע בהתמודדות הנכונה עם אתגרי הזמן. כך לגבי תעסוקה בציבור החרדי, לימודים אקדמיים, שירות בצה"ל, שאלות בענייני דת ומדינה, היחסים בין הקהילה החרדית לחברה הישראלית, חינוך הילדים, מצוקת הדיור, השתייכות פוליטית ועוד.
באופן אישי, היה לי ברור לאורך כל הדרך שעלינו לברר את כל הנושאים הללו בהיבט התורני, ושלא די לעסוק רק בהיבטים הפרקטיים. אולם רובם ככולם של הגורמים הפרטיים והציבוריים שעסקו בדברים הללו, נמנעו במכוון מבירור תורני-ערכי של הדברים.
בשנים האחרונות, אני רואה ביקוש גובר והולך של חרדים צעירים, המבקשים לשמוע את דבר ה' בסוגיות אלו, עד שמתקיים בנו "לֹא רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם לִשְׁמֹעַ אֵת דִּבְרֵי השם" (עמוס ח,יא). אולם למרבה הצער, נדמה שאין מי שימלא את החלל הזה ישביע את הרעבון וירווה את הצמא לדבר ה'.
בתקופה האחרונה, הגעתי למסקנה שבתוך המנהיגות הרבנית החרדית לגווניה, אין לנו אפשרות למצוא מי שיוכל לנסח דברים ברורים ואמיצים, ושעלינו לחפש את הפתרון אצל הוגים אורתודוקסים שהתמודדו עם המודרנה באופן רציני.
אני רואה לעיני רוחי דמויות כמו הרש"ר הירש, נכדו הרב יצחק ברויאר, הרב יחיאל יעקב ויינברג בעל ה"שרידי אש", הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, האדמו"ר מנחם מנדל מליובאוויטש, הרב יוסף דב סולוביצ'יק מבוסטון, חתנו הרב אהרן ליכנטשטיין ועוד דמויות מסוג זה, ככאלו שהדור החרדי הצעיר יכול לצעוד לאורן. והיה לי חשוב למצוא דמות כזו מהאנשים שחיים איתנו היום.
לאחרונה, נחשפתי לדמותו ולהגותו של הרב יונתן זקס שהיה רב ראשי באנגליה וחיבר עשרות ספרים על השקפת היהדות, ונדמה לי שהוא עשוי להיות האיש הנחוץ לנו. 
הרב זקס הוא תלמידו של הרב נחום רבינוביץ ראש ישיבת ההסדר במעלה אדומים, והדמויות שעומדות לנגד עיניו הם הרב סולוביצ'יק מבוסטון והאדמו"ר מליובאוויטש. הוא בעל יכולת ביטוי מדהימה, ודבריו עוסקים בסובלנות הדתית, בהשלמה שבין תורה למדע, בתרומה ההיסטורית של היהדות לעולם, ובעוד נושאים רבים ברוח זו. הרב זקס מוערך בעולם הרחב, וספריו זוכים לתפוצה רחבה גם בעולם הלא-יהודי.
הרב זקס אולי איננו פוסק הלכה יוצא מן הכלל או בעל שיטה למדנית ייחודית בגמרא, אבל הבנתו את אתגרי השעה וראייתו ההיסטורית לצד ידענותו הרחבה בתורה במחשבת ישראל ובפילוסופיה כללית תוך מחויבות לאורח חיים אורתודוקסי, מעמידים אותו בעיניי כדמות יוצאת מן הכלל.
כשהזכרתי את שמו בפוסטים שלי, אחד המשתתפים הגדיר אותו כלא-אורתודוקסי ואת רעיונותיו כ"נוצריים". אינני מבין בדיוק על מה נשענים הדברים, אבל זו נראית לי תגובה מובנת מבחינת נקודת ראות של העולם החרדי. ניסוח מורכב יותר כלפי העניין, מצאתי בטור יפה מאוד באתר "כיפה"(http://www.kipa.co.il/jew/54356.html).
אתמול בערב נפגשתי עם הרב יונתן זקס, ותיארתי בפניו את הדברים מנקודת ראותי. התרשמתי מאוד לראות לפניי אדם רציני וירא שמיים, חדור תחושת שליחות ואחריות, שקול ומתון. היה נראה שהוא מבין היטב את המצב בקהילה החרדית, ושאם יוכל להיות לעזר בנידון הוא יעשה זאת, למרות שהוא רואה קושי בנידון גם בשל מגבלות השפה.
אני עצמי רכשתי לפני פסח את חמשת ספריו בעברית, הם כתובים בשפה ברורה ושווה לכל נפש, והוא מביע את רעיונותיו בצורה מרשימה. ממליץ בחום!

יום שני, 16 במאי 2016

בגן המבוכה

מי שמתבונן על מה שקורה היום בדור החרדי הצעיר בגילאי 15-40, ומנסה להשוות את הדברים למה שהיה לפני עשר שנים, איננו יכול להסתפק בכך שיש שינוי דרמטי.

אני מעדיף לא להשתמש במינוחים של "סחף" ו"פתוח" אלא במינוחים אחרים, אבל אפתח קודם במשל

בעוד שלפני כעשור, רוב מוחלט של האנשים בגילאי 15-40 חשו שהם נמצאים בתוך ספינה ששטה על מי מנוחות עם רב חובל שיודע לאן פניו מועדות ולהתמודד עם הרוחות והזרמים שבים, כיום ישנם אלפים רבים (קשה לאמוד באחוזים) בגילאים אלו בתוך הקהילה החרדית, שחשים בחוסר וודאות ברמות שונות. הם אינם יודעים את יעדה של הספינה, הם אינם בטוחים שיש רב חובל ומלחים שמובילים את הספינה, הם רואים סערה עזה וזרמים תת מימיים והם אינם יודעים את נפשם.
המבוכה שבה נמצאים אלפים רבים ואולי אפילו עשרות אלפים במחננו, נוגעת לכל אחד בחייו האישיים וברמה הציבורית. הטשטוש והבלבול סביב אינספור שאלות החיים, יציאה לעבודה, גיוס לצה"ל, שירות אזרחי, חינוך הילדים, שימוש באינטרנט, התנהלות כלכלית, השקפת עולם דתית, היחס לחילוניות ולציונות ועוד כהנה וכהנה, כל הדברים שנטחנים כאן עד דק. המבוכה היא האם לבחור בפתיחות או דווקא בסגירות? האם ללכת למאבקים או בדרכי נועם? האם הרבנים מנחים את העסקנים או שהעסקנים מובילים את הרבנים? האם פלוני הוא בעל "דעת תורה" או אלמוני? האם האינטרנט הוא ברכה או אסון?
מי שאומר שאין היום מבוכה עצומה, או לחלופין שלפני עשור המבוכה הייתה דומה, איננו יודע מהו שח.