חפש בבלוג זה

יום רביעי, 27 בינואר 2016

האורחים שנשארו במרפסת

בפרק הראשון בסדרה החדשה של אבישי בן חיים על הקהילה החרדית, הוא התייחס לשיעור הגבוה של יוצאים בשאלה מקרב הדור השני של בעלי התשובה, דומני שאכן הגיעה השעה לפתוח את הנושא של קליטתם של בעלי התשובה בקהילה החרדית בישראל.
תנועת התשובה בישראל בהיקפים משמעותיים, קיימת כבר למעלה מארבעים שנה. היא מקיפה עשרות אלפים של בעלי תשובה, שבחרו באורח חיים חרדי במלוא מובן המילה. התנועה ידעה עליות ומורדות, והיא בעלת גוונים ומאפיינים שונים, לא הרי תנועת התשובה של אינטלקטואלים ואקדמאים כחזרה בתשובה של המון העם, ולא הרי חזרה בתשובה בשנות האלפיים כחזרה בתשובה בשנות השבעים והשמונים. נראה שכל החוגים והעדות בקהילה החרדית נטלו חלק כזה או אחר בהשבתם של אחים תועים לאביהם שבשמיים, וללא ספק מדובר בזיכוי הרבים בהיקפים גדולים מאוד.
אולם לצד השמחה הגדולה והסיפוק הרב מחזרתם של יהודים כה רבים לצור מחצבתם, עלינו לשאול את עצמנו האם השלמנו את המלאכה? האם אותם בעלי תשובה זכו על ידינו לקבלת הפנים הראויה להם? האם דאגנו לקליטתם בהיבט הרוחני והכלכלי? ולצערי הרב נדמה שאיננו יכולים לענות על שאלות אלו באופן חיובי.
בעלי התשובה התקשו להיקלט בקהילות החרדיות הוותיקות, בשל זרותם וחוסר היכרותם את אורח החיים החרדי. הם נשארו במרבית המקרים שונים במידה זו או אחרת בלבושם, בסגנון דיבורם, בצורת חשיבתם וברקע התרבותי שלהם, למרות רצונם להיטמע בקהילה החרדית הם נותרו בדרך כלל יוצאי דופן. בשל כך הם התקשו פעמים רבות להכניס את ילדיהם למוסדות החינוך המובילים בקהילה החרדית ולהקנות להם את תפיסת העולם החרדית, אולם גם כשילדיהם השתלבו במוסדות חרדים הם חשו לא אחת זרים ומנוכרים.
לוח מודעות בישיבה לבעלי תשובה, אופניים חשמליות וקאוצ'ינג  לצד שיעורי תורה
אינני סבור שעלינו לחפש אשמים במציאות הכאובה הזו, אבל עלינו להכיר בעובדה שנכשלנו בתהליך קליטתם של בעלי התשובה בקהילה החרדית. אחד מחבריי הטובים שחזר בתשובה לפני שנים רבות מתאר זאת כך, "הזמינו אותנו להיכנס הביתה, אבל השאירו אותנו במרפסת", אני סבור שזהו תיאור המשקף באופן חד וברור את תחושתם הקשה של רבים וטובים מקרב בעלי התשובה, ועלינו לתת את הדעת כיצד לשנות את המצב לטובה באופן משמעותי.
תופעת הנשירה בקרב הנוער החרדי שכיחה גם כן מאוד בקרב משפחות עולים, שעלו מקהילות חרדיות מאירופה ומצפון אמריקה. נראה שגם כאן הסיבה לשכיחות התופעה דומה, בשל הזרות והניכור שחשו אותם נערים במוסדות החינוך הישראלים.
בתורה הצטווינו במקומות רבים באופן מיוחד באהבת הגר, מעבר למצווה הרגילה של "ואהבת לרעת כמוך". הגמרא מסבירה את הציווי הזה בכך שהגר עלול לחזור לדרכו הקודמת וכך אמרו "תניא רבי אליעזר הגדול אומר מפני מה הזהירה תורה בל"ו מקומות ואמרי לה במ"ו מקומות בגר, מפני שסורו רע" (בבא מציעא נט,ב). נראה שהדברים הללו נכונים גם על בעלי תשובה ומשפחות העולים, ואכן בספר החינוך במצוות אהבת הגר כתב "ויש לנו ללמד מן המצוה היקרה הזאת לרחם על אדם שהוא בעיר שאינה ארץ מולדתו ומקום משפחות אבותיו, ולא נעביר עליו הדרך במוצאנו אותו יחידי ורחקו מעליו עוזריו, כמו שאנו רואים שהתורה תזהירנו לרחם על כל מי שצריך עזר, ועם המדות הללו נזכה להיות מרחמים מהשם יתברך, וברכות שמים ינוחו על ראשינו" (החינוך מצוה תלא).
בימים אלו התפרסמו ברבים דבריו של הנדיב ר' שלמה רכניץ בכנס בליקווד אודות החובה להקדים במוסדות החינוך דווקא את קבלתם של ילדי המשפחות החלשות במחננו לפני הדאגה לבני המשפחות המבוססות, ודבריו הנכוחים צריכים להיות נר לרגלינו כפי שאמרו חז"ל "היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה" (נדרים פא,א) ועל כגון זה אמרו גם "אמר רבי גדולים מעשי חייא" (בבא מציעא פה,ב).

יהי רצון שנצליח להשלים את המשימה הגדולה של קליטתם של בעלי התשובה והעולים בקהילה החרדית בישראל, ובכך נציל ללא ספק נפשות רבות ברוחניות ובגשמיות.

יום ראשון, 24 בינואר 2016

הקהילה החרדית המתחדשת

בשנים האחרונות אנו עדים לגידול מתמיד בשיעורם של בני הקהילה החרדית בישראל, המבקשים למצוא לעצמם סביבה מאפשרת ופתוחה יותר לקבלת שונות וגיוון בהשקפת עולם, בתחומי עיסוק, בחינוך הילדים, בלבוש, ביחס למדינה ולמודרנה, בהתמודדות עם אתגרי הזמן וכיו"ב. אנשים אלו שגדלו והתחנכו בקהילה החרדית ובמוסדותיה, ממשיכים לדבוק בערכיה המרכזיים ומבקשים לגדל את ילדיהם על בסיס אותה תפיסת עולם. הם חשים פעמים רבות מוגבלים מאוד ביכולתם לבחור באופן חופשי יותר את דרך חייהם בהתאם לתפיסת עולמם, ללא שייאלצו בשל בחירתם זו להתמודד עם מחירים כבדים בדמות נידוי חברתי וקושי משמעותי בקבלת בניהם ובנותיהם למוסדות החינוך החרדיים.
השאלה המרכזית העולה מעת לעת על סדר יומם של רבים וטובים הנמנים על הקבוצה המתוארת, נוגעת לדרך הנכונה להתמודד עם האתגר המורכב הכרוך באותן בחירות אישיות. האם עליהם להמשיך ולהתאמץ להיות חלק בלתי נפרד מהקהילות החרדיות שבהן הם גדלו, ולנסות להשפיע על קבלה גבוהה יותר שלהם בקרב כלל הקהילה החרדית, או שעליהם להקים לעצמם קהילות חדשות ועצמאיות. ניתן לזהות התלבטות גדולה סביב שאלה זו, כשלכל צד ניתן להציג נימוקים כבדי משקל. בשלב זה, קשה להצביע על הכרעה לצד זה או אחר, והשאלה ממשיכה להעסיק באופן יומיומי משפחות רבות במחננו.
בשדה הפוליטי בישראל אנו עדים לשימוש ב"מפלגת מדף", זוהי מפלגה רשומה כחוק אשר אינה פעילה באופן מעשי, אולם עצם היות המפלגה רשומה וזמינה "על המדף" מאפשר שימוש מיידי בשמה לצרכים פוליטיים וכספיים שונים. כשאדם או קבוצה מקימים מפלגת מדף, הם נמצאים בעמדת מיקוח טובה יותר במשא ומתן מול מפלגה קיימת, מתוך ידיעה שבמידה ולא יגיעו לעמק השווה תהפוך המפלגה לעובדה מוגמרת.
באופן עקרוני, ברור שהעדיפות הראשונה עבור אותם חרדים היא להמשיך ולהשתייך ולהיות חלק בלתי נפרד מקהילות המוצא שלהם, אולם נדמה שלשם כך עליהם ליצור את התשתית הנדרשת ל"קהילת מדף". הסיכוי שלהם להתקבל כשווים בין שווים בכל מוסדות הקהילה החרדית, נמצא להבנתי בהכרה של הקהילות הוותיקות שבמידה והדבר לא ייעשה הם יאלצו לצאת ולהקים לעצמם קהילות עצמאיות. המהלך של היפרדות ועצמאות הוא מהלך לא רצוי עבור כל הצדדים, אולם הוא עלול להיות מוצא אחרון לאנשים שחשים שלא מאפשרים להם לחיות את חייהם על פי אמונתם והשקפת עולמם. במקרה כזה, האתגר הגדול ביותר של הקהילות החדשות יהיה בגיבוש מנהיגות רוחנית משלהן, ועבור הקהילות הוותיקות יהיה בכך מחיר של משבר וקרע בתוך משפחות רבות וכן של היחלשות כלכלית של הקהילות, כמו כן ללא ספק ימשיכו לגדול בקהילות הוותיקות צעירים שיבחרו לעבור לקהילות החדשות.
בין שתי הקצוות, ניתן כמובן למצוא גם דרך ביניים. בין ההישענות המוחלטת על הקהילות הוותיקות לבין הקמה של קהילות חדשות ממסד ועד טפחות, ניתן למצוא מסלול שבו מוקמים בתי כנסת ומוסדות חינוך כמענה לצרכים מקומיים של אותן משפחות, כשביתר התחומים הן ממשיכות להיות חלק בלתי נפרד מכלל הקהילה החרדית.
זוהי בעיניי שעת מבחן משמעותית לקהילה החרדית הוותיקה, האם היא תדע להגמיש ולהרחיב את גבולותיה ולהכיל בתוכה מנעד רחב יותר של דפוסי חיים, או שהקפדה על קשיחות הגבולות וצמצומם יגרום לרבים וטובים למצוא את עצמם בחוץ. בחירה במהלך שיגרום להיפרדות נראה לי בעל מחיר גבוה למדיי עבור כולנו ברוחניות ובגשמיות.
במהלך הדיונים סביב שאלת ההיפרדות, צפה ועולה גם שאלת ההגדרה המתאימה לאותם חרדים המבקשים לעצמם מידה גבוהה יותר של חופש בחירה. המינוח המועדף עלי בעניין זה הוא "הקהילה החרדית המתחדשת", שכן ההתחדשות היא ערך בסיסי ביהדות כלשונו של דוד המלך "תִּתְחַדֵּשׁ כַּנֶּשֶׁר נְעוּרָיְכִי" (תהילים קג,ה) וכן אמרו חז"ל על דברי תורה ""בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. כאילו קבלתם היום מהר סיני, כאילו בו ביום נצטווית עליהם".
בשכונה שבה אני גר הוקם מניין מיוחד לשבתות עבור אותם מתפללים שחשו זרות וניכור כלפיהם בבית הכנסת הוותיק והשם שניתן למניין זה הוא "יוסף שלום", יש בשם זה משמעות עמוקה לגבי המטרה שלשמה הוקם בית הכנסת וכן זכר לשמו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל. יהי רצון שנזכה כולנו להרבות שלום בעולם.

יום ראשון, 17 בינואר 2016

בין זרם מרכזי (mainstream) לגרעין קשה (Hard core)בהזדמנויות שונות, כשדנים על תהליכים שונים בקהילה החרדית, עולה השאלה האם השינויים הללו נגעו גם ב"מיינסטרים" החרדי, או האם ניתן לזהות בתהליכים אלו אנשים מה"הארד קור" החרדי. את השאלות הללו מציגים גורמים שונים מתוך הקהילה החרדית ומחוצה לה, כולל גופים ממשלתיים ופילנתרופיים. נדמה שישנה הסכמה שאם התשובה לשאלות אלו היא שלילית, אזי כל המהלכים החשובים הללו עדיין אינם בעלי משמעות מספקת. כלומר, עד שלא יראו את טובי הלמדנים מפוניבז' או את חסידי ויז'ניץ השורשיים בלימודים אקדמיים או בצה"ל, לא נוכל להצהיר על שינוי משמעותי.

אני מבקש לכפור בהנחת היסוד הזו, ולשם כך אני רוצה גם לערוך הבחנה בין שני המונחים הללו. 
 • המונח "Hard core" משמעו "גרעין קשה" וככזה הרי הוא בהגדרה לא נתון בקלות לשינויים, שכן אילו הוא היה נתון לשינוי הוא לא היה ראוי לשמו. הגרעין הקשה הוא בדרך כלל קטן יחסית לפרי כולו, ואין שום סיבה להתעקש שהשינוי יתחולל גם בו. אדרבה, אני סבור שיש תפקיד לשימור של קבוצה שנשארת נאמנה לעקרונות גם כשיש סיבות לשנותם.
 • ישראל פרידמן עורך "יתד נאמן" צילום: אבישג שאר ישוב
 • המונח "mainstream" משמעו "זרם מרכזי", וכאן אני טוען שמדובר בדבר משתנה בהחלט, כלומר לא רק שהקבוצה שמהווה זרם מרכזי יכולה לעבור שינויים, אלא שגם התפקיד של הובלה יכול לעבור לקבוצה אחרת. זרם מרכזי איננו דבר שעובר בגנים ובתורשה, והקבוצה שמהווה היום זרם מרכזי יכולה מחר להיות זרם צדדי.
הקהילה החרדית עומדת כיום בפני שינויים הכרחיים על מנת לאפשר את המשך קיומה ושגשוגה מבחינה רוחנית וגשמית, אם הקבוצות שהיוו את הזרם המרכזי בקהילה זו עד כה לא ישכילו להבין את אתגרי השעה, ההובלה של הקהילה החרדית תעבור לקבוצות אחרות בתוכה. ומי שעד כה לא היה "מיינסטרים" ייהפך להיות כזה, ומהזרם המרכזי הישן יישאר אך ורק "הארד קור".

ועל כגון זה אמר נעים זמירות ישראל "אֶבֶן מָאֲסוּ הַבּוֹנִים הָיְתָה לְרֹאשׁ פִּנָּה" (תהילים קיח,כב)

יום רביעי, 13 בינואר 2016

על "פתיחות" ו"סגירות"


בשיחות עם תלמידים אני שומע מהם על רצונם ב"פתיחות" וחששם מ"סגירות", אולם בדרך כלל הם מתקשים להגדיר מהי פתיחות ומהי סגירות בעיניהם ומה הם היתרונות והחסרונות בכל דבר.
להמחשת העניין אני משתמש בדרך ההתמודדות עם הסכנות השונות הקיימות בעולמנו, האדם היוצא למרחב נחשף לסכנות שונות ומרובות תאונות דרכים, טביעה במים, היכוות מאש, פיגועי טרור, נפילה מצוק, התייבשות, מכת חום, מכת קור, הידבקות במחלות, רעב, צמא ועוד סכנות רבות. הדרך האחת היא להסתגר במידת האפשר ולא לצאת לרחובה של עיר ובוודאי לא למקומות מרובי סכנות, והדרך השנייה היא ללמוד להתמודד עם כל הסכנות השונות, ללמוד זהירות בדרכים, כללי התנהגות בטיולים, שחיה ועוד. להבנתי, לא ניתן לקבוע שדרך אחת נכונה יותר מחבירתה, שכן בכל אופן מדובר בהחלטה מודעת על יתרונותיה וחסרונותיה. אולם ברור שהדבר הגרוע וחסר האחריות ביותר הוא לצאת לכל מקום בלי ללמוד על אמצעי ההגנה הנדרשים.
בדיוק כמו הסכנות הגשמיות, גם בתחום הרוחני אנו עלולים להיתקל בסכנות רבות. בדעות כוזבות, בתאוות אסורות, בקרירות רוחנית, בחברה רעה, במידות רעות וכיו"ב, וגם כאן עלינו לבחור בדרך שבה נתמודד עם הסכנות. אם בחרנו להסתגר בתוך ביתנו ובתוך בית המדרש סכנתנו הרוחנית נמוכה, אולם אם בחרנו להכיר את העולם הרחב עלינו ללמוד את אמצעי ההגנה הנדרשים, היחשפות לעולם הגדול ללא אמצעי הגנה מסכנות רוחניות הוא מהלך חסר אחריות.

טעמו וראו כי טוב ה'

לפני מספר ימים צפיתי בסרטון שבו ילדה חרדית בת 12 פנתה למספר נשים מבוגרות על מנת לקבל מהן הדרכה לקראת הבת מצווה שלה, היא שוחחה עם דמויות מוכרות ומוערכות בקהילה החרדית ושאלה אותן איך עליה להתכונן לקבלת המצוות. המכנה המשותף של כל התשובות היה שדרך התורה והמצוות היא דרך חיים המביאה אושר ושמחה לאדם ולכן כדאי לה ללכת בה.
כשראיתי ושמעתי את הדברים שאלתי את עצמי האם זהו גם המסר המועבר לבנינו בתלמודי התורה ובישיבות, ולצערי הרב נדמה לי שהתשובה על כך היא שלילית. בשיחותיי הרבות עם תלמידי ישיבות, אני נוכח שאצל מרביתם קיום התורה והמצוות נתפס כחובה דתית שעלינו לקיים מפני ציווי ה' ומפני שהיא הדרך הנכונה והראויה, אבל לא מפני שהיא מביאה לאושר ושמחה. התנהלותו של אדם ירא שמיים נתפסת כוויתור על חיים שמחים ומאושרים, בשל החובה למלא את מצוות ה' ועל מנת לזכות לגמול בעולם הבא.
למיטב זכרוני מתקופת לימודיי בישיבה, מדברים רבות עם תלמידי הישיבות על התענוג הרב של לימוד התורה בהתמדה בעיון ובבקיאות, בבחינת "פיקודי ה' ישרים משמחי לב" (תהילים יט,ט), אולם ברור שלא כל תלמיד זוכה להגיע לדרגה זו. לעומת זאת, לא זכור לי שמתארים את אורח החיים של שמירת תורה ומצוות, כדרך חיים הנעימה והחווייתית ביותר.
לאור זאת, אין פלא שתלמידים רבים בחינוך החרדי, ובפרט אלו שאינם מוצאים את סיפוקם בלימוד תורה, מתארים את חוויותיהם בתלמוד תורה ובישיבה כהתמודדות תמידית של התלמידים מול דרישות של הצוות החינוכי בענייני תפילות, שמירת הלכה, סגנון לבוש, תרבות הפנאי, שימוש במכשירים טכנולוגיים שונים ועוד כהנה וכהנה. דרישות הצוות נתפסות בעיני התלמידים ככאלו שכל מטרתן לצמצם את הנאתם בעולם, כשהם מצידם מבקשים כמובן להפך. הצוות מצידו איננו מציג את הדרישות הללו כאמצעים שנועדו להבטיח את אושרו ושמחתו של התלמיד, וממילא ברור שגם התלמידים אינם רואים זאת כך.
כמחנך, אני מודע לכך שמדובר במשימה לא קלה, שכן עבור נערים צעירים המציאות נראית לעתים רבות הפוכה, להם נדמה שחיים ללא מחויבות לתורה ומצוות מובילים ליותר אושר ושמחת חיים, אולם חשוב שהמסר העיקרי של אנשי החינוך המחנכים בתלמודי התורה והר"מים והמשגיחים בישיבות יהיה כאמור שזו הדרך שטומנת בחובה את האושר האמתי והשמחה הפנימית.
סוכות בישיבת "בית השם"
השבוע ביקרתי בישיבה מיוחדת בשם "בית השם" בירושלים של הרב יצחק בן גרא, בה לומדים כתשעים נערים שנפלטו ממוסדות חינוך חרדים, ונוכחתי במו עיניי כיצד ניתן להחדיר גם לנערים אלו את המסר שדרך התורה והמצוות תוביל אותם אל החיים הטובים ביותר. שמחת החיים ניכרת אצלם על כל צעד ושעל, ורובם ככולם בוחרים מרצון בדרך התורה והמצוות כדרך חיים.
האם יש הבדל בנקודה זו בין חינוך הבנים והבנות במחנינו? האם החינוך החסידי מצליח יותר להאהיב על תלמידיו את עבודת השם? האם יש קשר בין התיאור מזווית הראיה שלי ל"תנועת המוסר" שפעלה בעולם הישיבות הליטאי שנים רבות? האם וכיצד ניתן לשנות את התמונה הזו? אלו השאלות שמעסיקות אותי כעת, ואני מאמין שהתשובות לשאלות אלו עשויות להציל את עולמם הרוחני של אלפי נערים בתוכנו.

עלינו לשנן לבנינו ולתלמידינו את דברי נעים זמירות ישראל "טַעֲמוּ וּרְאוּ כִּי טוֹב ה' אַשְׁרֵי הַגֶּבֶר יֶחֱסֶה בּוֹ" (תהילים לד,ט), אולם בראש ובראשונה עלינו להפנים זאת בעצמנו, ככל שהם יראו את שמחתנו ואושרינו בדרך התורה והמצוות כך ירצו גם הם ללכת בה.

יום חמישי, 7 בינואר 2016

מבנה המנהיגות החרדיתפעמים רבות אני נדרש לתאר את המנגנון שדרכו מתגבשת העמדה החרדית בנושאים שונים ושמעצב את הנורמות בקהילה החרדית. כשאנחנו חושבים על שינויים לטוב ולמוטב, אנו מעוניינים לדעת איך הם עשויים או עלולים להתחולל. בשאלות אלו עוסקים כמובן גם גורמים מחוץ לקהילה החרדית, המבקשים להשפיע על העמדות או הנורמות בקהילה החרדית בנושאים שונים. אני מבקש לשתף אתכם באופן שבו אני רואה את הדברים, לשם כך אשרטט כמה קווים על ארבע קבוצות משמעותיות ביותר להבנתי.
 1. המנהיגות הרבנית - הקהילה החרדית מתאפיינת בקבלה מוצהרת של סמכות גדולי התורה והיראה בכל דבר ועניין, בקרב הציבור החסידי מדובר בדרך כלל בקבלת מרותו של האדמו"ר של החצר החסידית שאליה משתייך אותו אדם, ובציבור הליטאי והספרדי מדובר בקבלת מרות של גדולי התורה המפורסמים הזוכים גם לתואר "גדולי הדור". הסמכות של גדולי התורה איננה מוגבלת לתחום מסוים, והיא נתונה לגדולי התורה עד יום פטירתם. האמונה בהוראתם ועצתם איננה מבוססת על רציונליות אלא על אמונה דתית עמוקה, ישנה וודאות שזהו רצון ה' ושקיום הוראתם היא חובה דתית ושהקב"ה שולח את עזרתו ודברו דרכם.
  בשל כך, ובהצטרף להנחה הבסיסית שישנה תופעה תמידית של "ירידת הדורות" שבה כל דור נמצא ברמה רוחנית פחותה משל הדור שקדם לו, נמצא תמיד בראש ההיררכיה של הקהילה החרדית מנהיגים בגילאי 80-100, כשבדרג שמתחתיהם נמצאים רבנים בגילאי 60-80, שההנהגה תעבור לידיהם בעשרות השנים הבאות. רבנים מתחת לגיל 60 אינם נחשבים כלל ברי סמכא בשאלות ציבוריות גדולות גם אם הם תלמידי חכמים מובהקים, ובדרך כלל הם ישמשו כמנהיגים ברמה שכונתית או בתוך מוסדות שבהם הם מכהנים במשרה כלשהי.
  המנהיגות הרבנית מתאפיינת בדרך כלל באורח חיים מחמיר מאוד מבחינה רוחנית ודתית, חלקה הגדול חי בסגפנות וברמה מוסרית יוצאת דופן. בחינוך הילדים יש מקום רב לדמותם כמודל להערצה ולחיקוי.
 2. המנהיגות הציבורית - את המהלכים הציבוריים בקהילה החרדית מובילים נבחרי המפלגות החרדיות בכנסת וברשויות המקומיות, ולצידם עוד מאות או אלפי פעילים ואנשי עשיה בכל התחומים, מנהלי מוסדות חינוך, ראשי עמותות חסד ורווחה, יזמים חברתיים ועסקיים בתחומי דיור, רווחה, תעסוקה, הקמת קהילות ומוסדות קהילתיים ועוד כהנה וכהנה.
  קבוצה זו מורכבת ברובה הגדול מאנשים פעלתנים, בעלי יכולות ארגון ועשיה, מערכות קשרים מפותחות, יחסי אנוש טובים, בגילאי 40-60. הם אינם נחשבים לתלמידי חכמים או לבעלי דעה בשאלות ציבוריות או בנושאים אידאולוגיים ("השקפה" בעגה החרדית), ואינם מתיימרים להיות כאלו. הם נדרשים להצהיר על קשר וכפיפות לגדולי תורה, וכשמדובר בנציגות הפוליטית הרי שגם בחירתם תלויה במידה רבה במנהיגות הרבנית.
  המנהיגות הציבורית, מתאפיינת בדרך כלל באורח חיים בורגני ובשמירה על הגבולות החרדים המקובלים מבחינת לבוש ושמירת הלכה וכיו"ב, למרות שמטבע הדברים הם אינם נמצאים ברמה הרוחנית המקובלת בקרב ציבור האברכים שנחשב למודל האולטימטיבי החרדי.
 3. התקשורת החרדית - בקהילה החרדית ישנו מספר רב יחסית של אמצעי תקשורת, עיתונים יומיים ושבועיים, ערוצי רדיו, אתרי חדשות באינטרנט וקווי חדשות ("נייעס" בעגה החרדית), כל אלו מעסיקים אנשי תקשורת חרדים רבים, ולצידם פועלים עוד מאות או אלפים של פרסומאים ואנשי יחסי ציבור, המייצגים חברות עסקיות וארגונים רבים.
  קבוצה זו, מורכבת להערכתי ברובה הגדול מחרדים בגילאי 20-50, המצטיינים בשפה עשירה וביכולת ביטוי וייצוגיות, לצד הבנה תקשורתית ופוליטית. הם אינם נדרשים להיות בעלי ידע תורני או עמדה אידאולוגית בהירה, אבל הם נדרשים להביע ולייצג ללא הרף את העמדה החרדית הדומיננטית.
  בזהירות המתבקשת ובהבהרה שמדובר בהכללה גסה ובנקודת מבט סובייקטיבית לחלוטין, אנשי התקשורת החרדית לגווניה ואנשי הפרסום ויחסי הציבור, נראים בעיניי ככאלו שהמרחק בין חייהם האישיים ותפיסת עולמם לבין העמדות שעליהם להביע ולייצג בעבודתם הוא בלתי נתפס. הם ברובם הגדול מעורים היטב בחברה הישראלית ובתרבותה ומסגלים לעצמם הרבה מהנורמות המקובלות מחוץ לקהילה החרדית, אולם הם יביעו באופן המובהק ביותר את השקפת העולם החרדי ואת השלילה המרבית ביחס לכל עמדה או קבוצה לא-חרדית.
 4. המושכים בחוטים - אנשי הצללים בקהילה החרדית מושכים בחוטים רבים, הן בבתיהם של גדולי התורה הן במשרדיהם של אנשי הציבור והן במקורות המידע של אנשי התקשורת החרדית. 
  מטבע הדברים, קשה לתת פרופיל משותף לאנשים אלו, מעבר לכך שמדובר באנשים אינטליגנטיים ומתוחכמים שאינם מעוניינים בחשיפה ציבורית ותקשורתית, חלקם מונעים ממניעים דתיים כאלו ואחרים, וחלקם פועלים למען אינטרסים אישיים או ציבוריים כאלו ואחרים.

אני מתאר לעצמי שעבור מרבית הקוראים לא חידשתי דבר, ולמרות זאת אני חושב שעשויה להיות תועלת בהצגת התמונה באופן בהיר ומסודר.

כעת אתייחס בכמה שורות בנוגע לדרך להובלת שינויים כאלו ואחרים בקהילה החרדית.
להבנתי, את עמדת המנהיגות הרבנית קשה עד בלתי אפשרי לשנות, בעיקר בשל גילה המתקדם שאיננו מאפשר לעניות דעתי ברוב המקרים הבנה עדכנית של המציאות המורכבת. על המנהיגות הציבורית החרדית ו/או התקשורת החרדית ו/או אנשי הצללים החרדים אין צורך ואין תועלת לנסות ולהשפיע על עמדותיהם היות והדבר איננו רלוונטי לעשייתם, שכן הם יעשו יאמרו ויכתבו תמיד את מה שמצופה מהם או את מה שמשתלם להם.
לאור זאת, אני מאמין ששינוי יכול לבוא רק ממנהיגות רבנית צעירה יותר, בעלת מחויבות תורנית ורוחנית גבוהה, אבל עם הבנה והיכרות טובה יותר עם אתגרי השעה. כמובן שהקושי הגדול ביותר הוא ביצירת לגיטימציה ציבורית למנהיגות כזו.